• Yeni muhtemel anyon ve katyon reseptörlerinin sentezi ve uygulamaları, Atatürk Üniversitesi, BAP, PRJ-2016-135, 24.998,98 TL, 04.06.2016-26.10.2017, Araştırmacı.
 • Termoelektrik özelliğe sahip nanoyapılı bileşik yarıiletken IrSb’un elektrokimyasal olarak sentezi ve morfolojik, yapısal özellıklerinin belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, BAP, FHD-2018-6665, 5.994,40 TL, 13.04.2018-24.10.2018, Yürütücü.
 • Elektrokimyasal enerji depolama için iletken substratlar üzerinde yüksek nitelikli kobalt-nikel oksit elektrot materyallerin elektrokimyasal yöntem ile hazırlanması ve bu elektrotların elektrokimyasal performansının belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, BAP, FBA-2018-6610, 31.550,84 TL, 20.34.2018-20.05.2019, Yürütücü.
 • Metalik Alüminyum Nanopartikülleri İle Arakatkılanmış İki Boyutlu Karbon Malzemelerine Destekli Geçiş Metal Nanopartikülleri Katalizörlüğünde Yeni Nesil Transfer Hidrojenasyon Tepkimeleri, TÜBİTAK 3001 Projesi (Proje No: 118Z577), Ocak 2019- Ocak 2021 (Bütçe: 75.000 TL), Yürütücü.
 • Benzaldehit, Asetofenon ve Kinolin Türevlerinin mpgC3N4PdII Katalizörü Eşliğinde Çevreye Duyarlı Transfer Hidrojenasyonu ve Halojen İhtiva Eden Organik Yapıların Dehalojenasyonu, Atatürk Üniversitesi BAP Projesi (Proje No: FBA-2018-6827), Eylül 2018- Aralık 2019 (Bütçe: 49.822 TL), Yürütücü.
 • Deneysel Depresyon Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Glutamat Seratonin Dopamin Geri Alınım Parametrelerinin Farklı Beyin Bölgelerinde Eş Zamanlı ve Saniye Bazlı Ölçümü ve Yeni Tedavi Önerileri, Atatürk Üniversitesi BAP Projesi (Proje No: TOA-2018-6372), Ocak 2018-Ocak 2020 (Bütçe: 299.905 TL), Araştırmacı.
 • Yeni Floresans Tetrafenileten Ve Hekzafenilbenzen Türevlerinin Sentezi Ve Sensör Olarak İyon Tespitinde Kullanılmasının Araştırılması, TÜBİTAK, 217Z245, 71.204 TL, 01.07.2018-01.01.2020, Yürütücü.
 • SILAR yöntemi ile katkılı ve katkısız MgO yarıiletkeninin farklı altlıklar üzerine büyütülmesi ve karakterizasyonu, Atatürk Üniversitesi, BAP, FBA-2017-610 54764,65 (TL), 11.2017- 29.11.2018, Yürütücü
 • Hnrpa2b1-cbx3 Referans Gen Lokuslarından Türetilen 1.7a2ucoe – 1.2a2ucoe Evrensel Kromatin Açıcı Elementlerin(ucoe) Insan Kök Hücreleri (ipscells) Üzerinde Test Edilmesi., Yürütülen Kuruluş: MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, DAYTAM
 • Çimlenen mısır tohumlarının lipid ve enerji metabolizması üzerine eksojen karnitin uygulamasının etkileri, Atatürk Üniversitesi, BAP, 19.03.2019 –devam ediyor, Yürütücü.
 • Üniversitemiz araştırma altyapıların farklı disiplinlere yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ArGe tanıtım ve ortak proje işbirliği potansiyelinin araştırılması ve gerçekleştirilmesi, Atatürk Üniversitesi, BAP, 22.02.2019 –devam ediyor, Araştırmacı.
 • Bazı eşleşme önleyici bileşiklerin (FCCP ve 2,4DNP) buğday bitkisinin soğuğa direnci üzerine moleküler ve fizyolojik etkilerinin belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, BAP, 02.09.2018 –devam ediyor, Araştırmacı.
 • Mısır bitkisinde tuzluluk stresine karşı riboflavin uygulamasının etkileri, Atatürk Üniversitesi, BAP, 04.06.2016 -06.12.2017, Araştırmacı.
 • Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Fiziki Altyapı Projesi, Atatürk Üniversitesi, BAP, 19.08.2015-06.12.2017, Araştırmacı.
 • Kadmiyum stresine maruz kalan bitkilerde azot metabolizması ve oksidatif stres parametreleri üzerine sisteinin etkileri, Atatürk Üniversitesi, BAP, 23.06.2015 -23.06.2016, Araştırmacı.
 • I Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, BAP, 16.12.2014 -16.03.2016, Araştırmacı.
 • Bitkilerde civa toksisitesine karşı aminolevulinik asitin yatıştırıcı etkilerinin belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, BAP, 01.01.2015 -31.12.2015, Araştırmacı.
 • Soğuk stresli bitkilerde mitokondriyal solunumun yolunun modülasyonu üzerine progesteronun etkileri, Atatürk Üniversitesi, BAP, 01.01.2015 31.12.2015, Araştırmacı.
 • Fasulyede Phaseolus vulgaris L Beauveria bassiana ile oluşturulan endofitik kolonizasyonun bitkide çeşitli büyüme parametreleri ve antioksidan sistem üzerine etkileri, , Atatürk Üniversitesi, BAP, 01.09.2013 -01.09.2015, Araştırmacı.
 • Ekonomik değere sahip olan bitkilerde glutatyon ve prolin uygulaması ile bor toksisitesinin yatıştırılması, Atatürk Üniversitesi, BAP, 30.12.2013 -30.06.2015, Araştırmacı.
 • 5-Aminolevulinik asit uygulamasının tuz stresine maruz kalan buğday (Triticum aestivum) bitkisinde neden olduğu moleküler ve fizyolojik değişimler, , Atatürk Üniversitesi, BAP, 13.11.2013 -28.12.2015, Araştırmacı.
 • Sıçan Böbreğinde İskemiReperfüzyon Hasarı Üzerine Propolis ve Bor Bileşiklerinin Etkileri, Atatürk Üniversitesi-BAP, FBA-2018-6954, 19.12.2018-19.12.2019, Araştırmacı.
 • Inula graveolens Bitkisinin K562 Hücre Hattı Üzerinde Antioksidan ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi Atatürk Üniversitesi-BAP, FHD-2018-6722, 25.07.2018-31.12.2018, Araştırmacı.
 • Sıçan Böbreğinde İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Propolis ve Bor Bileşiklerinin Etkileri, Atatürk Üniversitesi-BAP, FBA-2018-6954, 19.12.2018-19.12.2019, Araştırmacı.
 • Inula graveolens Bitkisinin K562 Hücre Hattı Üzerinde Antioksidan ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi Atatürk Üniversitesi-BAP, FHD-2018-6722, 25.07.2018-31.12.2018, Araştırmacı.